Поверителност


Политика за защита на личните данни:
 
Във връзка с общия регламент относно защитата на данните (GDPR),
предоставяме информация за начина, по който ние от "КАНАР 7" ООД 
работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.
 
В зависимост от конкретния случай "КАНАР 7" ООД  обработва (или може да обработва)
 данните ви при следните условия:
 
- обработката е необходима за изпълнение на задълженията на "КАНАР 7" ООД
по сключения с вас договор за изпълнение на услуга/поръчка
- обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната    уредба
- обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго 

 -   налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.
 
"КАНАР 7" ООД  съхранява данните ви по време на срока на договора за услуга/поръчка,
както и след прекратяването му. В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава "КАНАР 7" ООД  да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по гаранционни условия.
 
При обработването на данните ви "КАНАР 7" ООД  се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси.
 
С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.
 
За информация и въпроси, свързани с политиката на "КАНАР 7" ООД  за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти!


! ПРЕПОРЪЧВАМЕ НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ ДА ДАВАТ УКАЗАНИЯ НА СВОИТЕ ДЕЦА ЗА БЕЗОПАСНОТО И ОТГОВОРНО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИМ ИНФОРМАЦИЯ!

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.ТЪРГОВЕЦЪТ-собственик на ДЕТСКИ-ИГРАЧКИ.BG e регистриран в Комисия за защита на личните данни.

2. ТЪРГОВЕЦЪТ  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.

3. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.